องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
 

นายทรงวุฒิ สายฉลาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีระพล ทรัพย์ปัญญานนท์
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง
วิศวกรโยธา
นางสาวศิรประภา แดงตุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนุควี บุทองรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิชัย มูลศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายจงรัก โนทะวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายนันทวัฒน์ ทำสะอาด
พนักงานจ้าง
นายจักรกฤช จันต๊ะมาต
พนักงานจ้าง

นายพลรัตน์ ปินตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวดาราพร แก้วกันทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชัยดี นาอูกะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft