องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
 

นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม
หัวหน้าสำนักปลัด
0892668609

นางสุนีย์ โพธิปัญญา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
086-7327063
นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
083-9384731
นางสาวนวลปราง สองแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
065-1034138
นางวัชราพร อริยะมั่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
082-6473939

นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
086-9195260
พ.อ.อ.คณพศ วรศาสตร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
061-9849922
นางสาวนฤมล ท้าวคำหล่อ
นิติกรชำนาญการ
086-7294365
นางสาวมนธิดา บุญเรือง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวลภัสรดา แก้วยอด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
087-1888965
นางสาวศิริธร คำเปี้ย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
094-7033626
นายปรัชญา นนท์ก่ำ
พนักงานขับรถยนต์
088-2233205
นายอมรพงษ์ สาคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
090-9179429

นายชยวัฒน์ กันดอก
พนักงานทั่วไป
063-5065162
นางจันทร์ มูลทาแขม
พนักงานจ้างทั่วไป
091-4812600
นายปิยะพงษ์ มูลป๊อก
พนักงานจ้างทั่วไป
087-5432616
นายยุทธชัย ตั๋นคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
082-7814834

นายรณชัย มะโนวรรณา
พนักงานจ้างทั่วไป
082-4848809
นายสงกรานต์ พญาชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
086-6567754
นางสาวสุชานาฎ สุทธนู
พนักงานจ้างทั่วไป
086-9179879

นายสงกรานต์ วิชา
พนักงานจ้าง
061-7818537
นางสาวทาริกา สุภาพร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0946249090
นายธนกิจ เหล่าวิริยะวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0863948367
นายภาณุวิต เสนารัต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
088-2335438


 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft