องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ โทร 089-4325282
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
 

นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม
หัวหน้าสำนักปลัด
0892668609

นางสาวประภาพร สุขสถาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสุนีย์ โพธิปัญญา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
086-7327063
นางวัชราพร อริยะมั่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
082-6473939
นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
083-9384731

นางสาวนฤมล ท้าวคำหล่อ
นิติกรชำนาญการ
086-7294365
นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
086-9195260
นางสาวมนธิดา บุญเรือง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พันจ่าอากาศเอกสถาพร พีระเชื้อ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวลภัสรดา แก้วยอด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
087-1888965
นางสาวศิริธร คำเปี้ย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
094-7033626
นายปรัชญา นนท์ก่ำ
พนักงานขับรถยนต์
088-2233205
นายสงกรานต์ พญาชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
086-6567754

นายรณชัย มะโนวรรณา
พนักงานตามภารกิจ
082-4848809
นางสาวศิรินญา แข็งบุญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายชยวัฒน์ กันดอก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
063-5065162
นางสาวสุชานาฎ สุทธนู
พนักงานจ้างภามภารกิจ
086-9179879

นายชัยยุทธ์ ปูธิปิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางจันทร์ มูลทาแขม
พนักงานจ้างทั่วไป
091-4812600
นายยุทธชัย ตั๋นคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
082-7814834
นายปิยะพงษ์ มูลป๊อก
พนักงานจ้างทั่วไป
087-5432616

นางสาวช่อผกา หาญจริง
พนักงานจ้างทั่วไป
062-4308788
นางสาวนุชรินทร์ อินทนันชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภาณุวิต เสนารัต
พนักงานจ้างทั่วไป
088-2335438
น.ส.รุจิดา นันทขว้าง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายจิรายุ แก้วลูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0657476901
นายชาญนพเดช แสนเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพงศ์ ปัญญาหล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.พิชญา มะหิทธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น