องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางสาวนันธิยา คีรีแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายประจวบ มาลานัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวภัทราวดี ศรีจำปา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายสุนันท์ สมสีดา
ผู้อำนวยโรงเรียน รร. อบต. ทรายขาว

นายธีระวัฒน์ นามสุข
ครู คศ. 3
นางสาวจีระนุช จินา
ครู ค.ศ.3
น.ส.ครัญทิรา ประทองคำ
ครู ค.ศ.2
นายธนารักษ์ รอนยุทธ
ครู ค.ศ.2
นางสาวขวัญชนก ทองจิตร์
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว

นางสาวแสงจันทร์ แก้วเปียง
ครู คศ.1
นางสาวประภาวรินทร์ ชัยแก้ว
ครู ค.ศ.1
นางภาณิชา บุญทาทอง
ครู ค.ศ.1
นางสาวอรอนงค์ ขัตตา
ครู ค.ศ.1
นางสาวกุลรัศมิ์ โพธิมา
ครู ค.ศ.1

นางศิริพร พรหมเทศ
ครู ค.ศ.1
นางสาวสิรีธร อภิธนัง
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาลิดา ใจเย็น
ครูผู้ช่วย
นางสาวบงกช เจริญศิลป์
ครูผู้ช่วย
นางทองรัก มะหิธี
ครู ค.ศ.1

นางสาวนิภาพร สุกใสบูลย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางเดือนนภา คำเขื่อน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายศราวุฒิ ปันต๊ะรังษี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวยุวรัตน์ ปู่ดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลกัลยา สายงค์เดือน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางพัชรี มณียัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนุษรา กันทะวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพะยอม เมืองมูล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวคัทรียา บุญทาทอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสมพร บุตรแปงเปียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนฤลม สายฉลาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปกรณ์ กองเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสายชล ธงสิบห้า
ภารโรง
นส.วรัญญา ยอดยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางณัฐปภัสร์ นามะณีวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววนิดา ยอดยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft