องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ โทร 089-4325282
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางสาวนันธิยา คีรีแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเอกวิทย์ ไชยบาล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวภัทราวดี ศรีจำปา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวณิชกานต์ โฉมเฉลา
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน

นายสุนัน สมสีดา
ผู้อำนวยโรงเรียน รร. อบต. ทรายขาว

นางสาวจีระนุช จินา
ครู ค.ศ.3
นายธีระวัฒน์ นามสุข
ครู คศ. 3
น.ส.ครัญทิรา ประทองคำ
ครู ค.ศ.2
นางสาวขวัญชนก ทองจิตร์
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นายธีรเดช เดชายุทธวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวแสงจันทร์ แก้วเปียง
ครู คศ.1
นางสาวประภาวรินทร์ ชัยแก้ว
ครู ค.ศ.1
นางภาณิชา บุญทาทอง
ครู ค.ศ.1
นางสาวอรอนงค์ ขัตตา
ครู ค.ศ.1
นางสาวกุลรัศมิ์ โพธิมา
ครู ค.ศ.1

นางศิริพร พรหมเทศ
ครู ค.ศ.1
นางสาวสิรีธร อภิธนัง
ครูผู้ช่วย
นางทองรัก มะหิธี
ครู ค.ศ.1
นางสาวปาวีนา ฟองมูล
ครู คศ.2
นายเธียรนริศ ปัญญาวิชา
ครู คศ.1
นางสาววราภรณ์ ประทุมเดช
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา ปัญญา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางเดือนนภา คำเขื่อน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายศราวุฒิ ปันต๊ะรังษี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนิภาพร สุกใสบูลย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวยุวรัตน์ ปู่ดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ กนกรัตนไพศาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวธัญทิพย์ เทพทัน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางพัชรี มณียัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวกุลกัลยา สายงค์เดือน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนุษรา กันทะวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชลนิการ สารเก่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวคัทรียา บุญทาทอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายปกรณ์ กองเมือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสายชล ธงสิบห้า
พนักงานจ้างทั่วไป
นางณัฐปภัสร์ นามะณีวรรณ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนฤลม สายฉลาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นส.วรัญญา ยอดยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววนิดา ยอดยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกรวิกา แผ่นคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาววนิดา เตชะเมืองมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววรรนิภา ฝึกหัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น